Korupcijos prevencija » Planas 2024-2025 m.

PATVIRTINTA:

                                                                                                                                                                                                                                       VšĮ Šalčininkų PSPC  Direktorės

                                                                                                                                                                                                                                       2024 m. sausio 02 d.  Įsakymu Nr.V-2

 

VŠĮ ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŲROS CENTRO 2024-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1.

 

VšĮ Šalčininkų PSPC korupcijos prevencijos programos, jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas, tikslinimas

1.1.

Asmenį atsakingo už korupcijos prevenciją  PSPC paskyrimas (tikslinimas)

PSPC direktorius

Nuolat

Paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą PSPC

1.2.

2024-2025 korupcijos prevencijos Programos ir

Programos įgyvendinimo priemonių plano parengimas, patvirtinimas, atnaujinimas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę, PSPC direktorius

2024 m. sausio  mėn., vėliau nuolat

Parengta, patvirtinta Programa bei jos įgyvendinimo planas

1.3.

PSPC darbuotojus pasirašytinai supažindinami su korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planu

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę, PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

2024 m. sausio  mėn.

PSPC darbuotojai supažindinti pasirašytinai

1.4.

Kasmet peržiūrėti, patikslinti korupcijos prevencijos Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą

 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos planą ir kontrolės vykdymą

Kasmet sausio mėn.

Korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių įgyvendinimo patikslinimas.

1.5.

PSPC korupcijos prevencijos plano 2024-2025 m. ir jo įgyvendinimo planą pateikti Šalčininkų rajono savivaldybei ir LR SAM Antikorupcijos ir atitikties skyriui

 

 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę, PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

2024 m.

sausio mėn.

 PSPC korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pateikti rajono savivaldybei ir LR SAM antikorupcijos ir atitikties skyriui.

2.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę

2.1.

STT nustatyta tvarka atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą bei nustatyti korupcijos rizikos veiksmus

 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos planą ir kontrolės vykdymą

Kasmet III-IV ketvirtį

Atliktas korupcijos rizikos veiksmų ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

 

2.2.

Parengti nustatyti korupcijos rizikos veiksmų pašalinimo, mažinimo planą

 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos planą ir kontrolės vykdymą

Laike 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo

Patvirtintas korupcijos rizikos veiksmų pašalinimo ar mažinimo planas

3.

Plėsti viešumą ir atvirumą PSPC, teikiant viešąsias ar administracines paslaugas, priimant sprendimus

3.1.

Vykdant pacientų, interesantų apklausas, siekiant išsiaiškinti jų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį bei nustatyti galimos korupcijos apraiškas

Vidaus medicinos auditas

Kasmet

IV ketvirtis

Pacientų anketavimas įvykdytas, pateikta analizė

3.2.

Užtikrinti PSPC darbuotojų Elgesio kodekso nuostatų vykdymo kontrolę ir priežiūrą

PSPC direktorius, ambulatorijų vedėjai, vyr.slaugytoja

Nuolat

PSPC darbuotojai pasirašytinai supažindinti su Elgesio kodeksu

3.3.

PSPC vidaus tvarkos taisyklių viešinimas

 

 

PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

Nuolat

Paviešintos PSPC Vidaus tvarkos taisyklės

3.4.

Skelbti informaciją apie teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Nuolat

Informacija paskelbta įstaigos svetainėje, stenduose

4.

Plėsti PSPC vykdomų veiklos procedūrų aiškumą, skaidrumą

4.1.

Viešai skelbti PSPC svetainėje LR SAM patvirtinta MN 14:2019 Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė sudaryti galimybę ja naudotis PSPC

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę,

PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

Nuolat

Nuolat paviešinama interneto svetainėje bei sudaryta galimybė ją naudotis PSPC

4.2.

Skelbti informaciją apie PSPC šeimos gydytojo skiriamus nemokamus tyrimus

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę,

PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

Nuolat

Informacija skelbiama

4.3.

Pacientų registraciją paslaugoms gauti vykdyti tik per išankstinę pacientų registracijos sistemą - IPR

PSPC registratūros darbuotojai, apylinkių administratoriai, bendrosios praktikos slaugytojai

Nuolat

Pacientų registracija vykdoma per IPR sistemą

4.4.

PSPC svetainėje skelbti pacientų teises ir pareigas, vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo nuorodomis

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Nuolat

Informacija skelbiama

4.5.

PSPC svetainėje sudaryti galimybę, pacientams teikti savo nuomones apie jų pasitenkinimą, nepasitenkinimą suteiktomis paslaugomis, apie PSPC veiklos trukūmus ir kt. nuomones

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę,

IS specialistai

2024 m. II pusmetis

Pacientams suteikta galimybė teikti savo nuomonę PSPC svetainėje

4.6.

Formoje Nr.025/a-LK asmens ambulatorinio gydymo kortelėje pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas

PSPC gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai

Nuolat

Informacija apie suteiktas mokamas paslaugas pildoma statistinėje formoje 025/a-LK

5.

Ugdyti darbuotojų patikimumą, sąžiningumą bei lojalumą įstaigai

5.1.

PSPC darbuotojų nepakantumo, atsparumo korupcijai mokymas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę PSPC

Nuolat

Mokymai pravęsti. Korupciją netoleruojančių darbuotojų skaičius didėjo

5.2.

PSPC darbuotojų mokymai vadovaujantis SAM „Dėl LNSS įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstoma veika, elgesio taisyklių patvirtinimo įsakymu

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

2024 m.

2025 m.

Mokymai pravęsti

5.3.

Naujai įdarbinamų darbuotojų supažindinimas su Elgesio kodeksu, pasirašytinai

PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

Nuolat

Naujai priimami darbuotojai supažindinami

5.4.

Naujai įdarbinamų darbuotojų supažindinimas su PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis

PSPC sekretorė, personalo reikalų tvarkytoja

Nuolat

Naujai įdarbinti darbuotojai supažindinti su Vidaus tvarkos tisyklėmis

6.

Plėtoti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą

6.1.

Kasmet iki gruodžio 1 d. PSPC svetainėje viešinti  viešųjų pirkimų planą

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę,

IS specialistas

Kasmet iki gruodžio mėn. 01 d.

Planas paviešintas.

6.2.

Prekių, paslaugų pirkimą vykdyti per CPO LT CVP IS priemonėmis

pirkimų organizatoriai

Nuolat

Visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuorodomis

6.3.

PSPC viešųjų pirkimų komisijos narių bei pirkimų organizatorių nešališkumo deklaravimas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Nuolat, teisės aktų nustatyta tvarka

Viešųjų pirkimų komisijos nariai, pirkimų organizatoriai yra deklaravę nešališkumą

7.

Motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai bei pranešti apie korupciją

7.1.

Skelbti informaciją viešai svetainėje, stenduose, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Nuolat

Informacija skelbiama

7.2.

Pacientų anketavimas apie teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Kasmet

Pacientų anketavimas įvykdytas

8.

Teikti informaciją pacientams, PSPC darbuotojams

8.1.

PSPC, padaliniuose, svetainėje skelbti:

1. Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;

2. Informacija, į ką privalo kreiptis asmuo galimai susidūręs su korupcini pobūdžio veika;

3. Informacija apie pasitikėjimo telefono numerį PSPC;

4. Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną;

5. Informacija apie STT „Karštos linijos telefoną“;

6. Informacija apie SAM el.paštą;

7. Informacija apie STT el.paštą;

8. PSPC darbuotojų elgesio taisyklės galimai susidūrusių su korupcinio pobūdžio veika;

9. PSPC kita aktuali informacija, susijusi su antikorupcine veikla;

10. Skelbti PSPC metinę veiklos ataskaitą;

11. Skelbti PSPC metinę finansinę ataskaita;

12. PSPC korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių įgyvendinimo planą skelbti svetainėje;

13. PSPC monitoriuose demonstruoti gaunamus STT STT antikorupcinius klipus, filmukus.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSPC direktorius

vyr.finansininkas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

 

Nuolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasmet

Kasmet

Nuolat

Nuolat

Informacija pateikta, atnaujinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita paskelbta

Ataskaita paskelbta

Programa ir jos priemonių įgyvendinimo planas paskelbti

STT antikorupciniai klipai, filmukai demonstruojami

9.

Informacijos pateikimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus

9.1.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką  PSPC, nedelsiant informuoti įstaigos direktorių, SAM korupcijos prevencijos skyrių, STT ar Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją telefonu ar el.paštu

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę, PSPC administracijos darbuotojai, padalinių vadovai, darbuotojai

Nedelsiant

Gautų pranešimų pateikimas

9.2.

Tirti pranešimus, skundus ir kitą gautą informaciją apie galimai korupcinio pobūdžio veikas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Gavus pranešimą, skundą ar kitą informaciją - nedelsiant

Tiriami, nustatomi bei šalinami korupcinio pobūdžio pažeidimai. Pažeidėjams taikomos teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas.

9.3.

PSPC svetainėje skelbti informaciją apie nustatytus korupcinio pobūdžio pažeidimus

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę,

IS specialistas

Nuolat po informacijos gavimo

Informacija paviešinta

10.

Didinti PSPC darbuotojų sąmoningumą pranešėjų apsaugos srityje

10.1.

Skatinti darbuotojus keisti požiūrį į pranešėjus, suprasti jų apsaugos mechanizmo esmę. Stiprinti darbuotojų sąmoningumą, keisti institucinį požiūrį į pranešėjus

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

PSPC vyr.slaugytoja

Kasmet

Organizuotas seminaras, diskusija

10.2.

PSPC darbuotojus supažindinti su pagrindinėmis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (2017-11-02 Nr.XIII-804) nuostatomis

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

PSPC direktorius

Kasmet

PSPC darbuotojai supažindinti su LR Pranešėjų apsaugos įstatymu

11.

PSPC darbuotojų korupcijos prevencijos mokymai

11.1.

Organizuoti PSPC darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Kasmet

Mokymai organizuoti

11.2.

Pravesti seminarą – diskusiją PSPC Elgesio kodekso nuostatų vykdymas

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę

Kasmet

Pravęstas

11.3.

Savarankiški PSPC darbuotojų mokymai STT e./mokymo platformoje (https://emokymai.stt.lt)

PSPC darbuotojai

Nuolat

Darbuotojų skaičius pateikusių išklausytų mokymų sertifikatus