Korupcijos prevencija » Planas 2015-2019 m.

 PATVIRTINTA:
                                      VšĮ Šalčininkų PSPC
           Direktorės 2016  m. sausio 12 d.

 

VŠĮ ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŲROS CENTRO

2015-2019 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ

ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Eil.
Nr.
Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
1 Paskirti (patikslinti)atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją ir kontrolę. PSPC direktorius 2015 m.
gruodžio mėn.
Paskirtas (patikslintas) asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
2 Parengti ir patvirtinti VšĮ Šalčininkų PSPC korupcijos prevencijos 2015-2019 m. programą ir jos įgyvendinimo planą. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę
2016 m. sausio  mėn. Parengta ir patvirtinta korupcijos prevencijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas.
3 LR SAM korupcijos prevencijos skyriui, Šalčininkų rajono savivaldybei pateikti VšĮ Šalčininkų PSPC 2015-2019 m. korupcijos prevencijos programą ir korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą. PSPC direktorius 2016 m. sausio mėn. LR SAM korupcijos prevencijos skyriui, Šalčininkų rajono savivaldybei pateikta VšĮ Šalčininkų PSPC korupcijos prevencijos 2015-2019 m. priemonių programa bei šios programos priemonių įgyvendinimo planas.
4 VšĮ Šalčininkų PSPC interneto svetainėje skelbti įstaigos korupcijos prevencijos programą 2015-2019 m., programos priemonių įgyvendinimo planą bei paskirtą (patikslintą) asmenį, kuris atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. PSPC direktorius 2016 m.
sausio-vasario mėn.
2016 m. sausio-vasario mėn. VšĮ Šalčininkų PSPC interneto svetainėje paskelbtas įstaigos 2015-2019 m. korupcijos prevencijos programos priemonių programa ir jos įgyvendinimo planas bei paskirtas asmuo.
5 VšĮ Šalčininkų PSPC interneto svetainėje skelbti ataskaitas apie korupcijos prevencijos priemonių 2015-2019 m. plano vykdymą. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir korupcijos kontrolės vykdymą
Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 dienos Ataskaita skelbiama iki einamųjų metų liepos 10 d. bei sekančių metų sausio 10 dienos.
6 VšĮ Šalčininkų PSPC veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius ir korupcijos pasireiškimo tikimybę. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir korupcijos kontrolės vykdymą
2016 m. III ketv.
2017 m. III ketv.
2018 m. III ketv.
2019 m. III ketv.
Nustatyti VšĮ Šalčininkų PSPC veiklos sritis, kur egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atlikti vertinimą, parengti išvadą.
7 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, nustačius korupcijos rizikos veiksnius, patvirtinti PSPC korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planą. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir korupcijos kontrolės vykdymą
Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirašymo Laiku parengtas ir patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planas.
8 Užtikrinti VšĮ Šalčininkų PSPC darbuotojų Elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę bei priežiūrą.
VšĮ Šalčininkų PSPC interneto svetainėje paskelbti Elgesio kodeksą.
Naujai įdarbintų darbuotojų supažindinimas su darbuotojų Elgesio kodeksu.
Padalinių vadovai, asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir korupcijos kontrolės vykdymą Nuolat VšĮ Šalčininkų PSPC darbuotojai pasirašytiniai supažindinti su Elgesio kodeksu. VšĮ Šalčininkų PSPC Elgesio kodeksas, paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.
Naujai darbinti darbuotojai supažindinti su Elgesio kodeksu.
9 Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „šeimos gydytojo teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtintos LR SAM 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.V-1013, skelbimas VšĮ Šalčininkų PSPC, padaliniuose. Padalinių vadovai, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę Nuolat nuo 2016 m. sausio mėn. MN14: 2005 skelbiama VšĮ Šalčininkų PSPC bei jo padaliniuose.
10 Atitinkamų gydytojų specialistų MN paskelbti VšĮ Šalčininkų PSPC bei padaliniuose. Padalinių vadovai, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę VšĮ Šalčininkų PSPC Nuolat nuo 2016 m. sausio mėn. Gydytojų specialistų MN skelbiamo VšĮ Šalčininkų PSPC bei PSPC padaliniuose.
11 Informacijos apie nemokamas (kompensuojamas iš PSDF) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas. Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę VšĮ Šalčininkų PSPC Nuolat VšĮ Šalčininkų PSPC ir padaliniuose skelbiama informacija apie nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas VšĮ Šalčininkų PSPC.
12 Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas, dalyvauti VšĮ Šalčininkų PSPC darbuotojų mokymose „Korupcijos prevencijos klausimai“ (LR SAM 2014 m. liepos 07 d. įsakymas IV-773). Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę, PSPC direktorius Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Didesnis korupciją netoleruojančių gydytojų skaičius, mokymus antikorupcijos tematika išklausiusių Všį Šalčininkų PSPC darbuotojų skaičius.
13 Tirti gaunamą informaciją apie galimai korupcinę VšĮ Šalčininkų PSPCdarbuotojų veiklą. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę
Nuolat Gautų ir ištirtų pranešimų apie galimai korupcijos veiklą skaičius.
14 Pranešti teisėsaugos institucijoms apie galimai korupcinę veiklą, jei kyla įtarimai dėl galimos nusikalstamos veklos. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę
Nuolat Gauti pranešimai apie galimai korupcinio pobūdžio veiklos ir perduoti teisėsaugos institucijoms skaičius.
15 Vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo nuostatus. Parengti ir patvirtinti VšĮ Šalčininkų PSPC viešųjų pirkimų planą. PSPC direktorius, viešųjų pirkimų komisija Kasmet I ketvirtį Parašytas ir patvirtintas viešųjų pirkimų planas, atliktų pirkimo procedūrų per CPO skaičius.
16 VšĮ Šalčininkų PSPC bei padaliniuose privalomas informacijos atsakomybės už korupcinio pobūdžio veikas, kur kreiptis susidurus su galimai korupcine veikla, informacijos apie pasitikėjimo telefoną VšĮ Šalčininkų PSPC, LR SAM, STT ir kt. skelbimus. PSPC direktorius,
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę
Nuolat VšĮ Šalčininkų PSPC informacijos skelbimo vietose patalpinta visa informacija. Teigiami pokyčiai pacientų apklausų anketose susijusiuose su galimai korupcine veikla.
17 Informuoti STT ir LR SAM korupcijos prevencijos skyrių gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą. PSPC direktorius Per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo Pateiktų PSPC direktoriui ir persiųstų STT bei LR SAM korupcijos prevencijos skyriui pranešimų skaičius.