Korupcijos prevencija » Korupcijos prevencijos programa 2015-2019

PATVIRTINTA:
          VšĮ Šalčininkų PSPC
Direktorės
2016 m. sausio 12 d.
Įsakymu Nr.V-9

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2015 – 2019 METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę, šalinti korupcijos prielaidas. Vykdyti pastovų bei nuoseklų korupcijos prevencijos bei kontrolės priemonių planą VšĮ Šalčininkų PSPC (toliau PSPC) 2015 – 2019 metais.
2. Ši programa parengta vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297).
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2973).
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 08 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo (žin. 2002, Nr. 98-4339).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo  (Žin., 2004, Nr. 83-3015).
Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741).
LR SAM 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 metų programa bei kitais teisės aktais.
3. Korupcijos prevencijos programa apima visas VšĮ Šalčininkų PSPC veiklos sritis ir orientuota į korupcijos rizikos veiksnių profilaktiką, mažinimą bei šalinimą bei korupcijos veiksnių valdymą.
4. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytos korupcinio pabūdžio teisės pažeidimas.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogai, siekiant ar reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio veika.
Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame ar privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.


II. KORUPCIJOS PRIELAIDOS PSP CENTRE

5. Bendros korupcijos prielaidos:
5.1. Socialinės (nepakankami sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai, didelė atsakomybė, dideli darbo krūviai ir pan.).
5.2. Teisinės (teisės aktų netobulumas bei dažnas jų keitimas, metodikų stoka, kokybės sistemų ir reglamentų stoka, kontrolės sistemų bei teisinių procedūrų netobulumas ir kt.).
5.3. Institucinės (viešumo stoka, nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais ir kt.).
5.4. Struktūrinės (sveikatos sistemos sudetingumas, nekonkretizuoti paslaugų lygiai, aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir kt.).
5.5. Pilietiškumo stoka visuomenėje (visuomenės pakaitumas korupcijai, visuomenės požiūris į korupciją, neapibrėžtumas, prieštaringumas bei pasyvumas ir kt.).
5.6. Išorinės (nevystomos tinkamos sąlygos asmens sveikatos įstaigų sąžiningai veiklai bei konkurencijai ir kt.).
6. Specifinės korupcijos prielaidos:
6.1. Administracinės (konkursai eiti PSPC pareigas, administracijos įsakymai, protokolų surašymai, nuobaudų skyrimai ir kt.).
6.2. Medicininės (kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimai, medicininės aparatūros pirkimai, vaistų ir priemonių pirkimai ir kt.).
6.3. Informacinės (informacijos teikimas pacientams apie mokamas ir nemokamas paslaugas, apie pacientų teises bei galimybes jomis pasinaudoti, pacientų pareigas, PSPC veiklos viešinimas ir kt.).


III. PSPC VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

7. Duomenys pateikiami lentelėje:
 
Eil.
Nr.    PSPC vaiklos sritis, kur galimas
korupcijos pasireiškimas    PSPC darbuotojai, kuriems galimas korupcijos pasireiškimas       
1.    Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimas    PSPC gydytojai       
2.    Neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos  priežiūros paslaugas pacientams    PSPC gydytojai       
3.    Veikla, susijusi su med.pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu    PSPC gydytojai       
4.    Prekių ir paslaugų viešieji pirkimai.    Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisija       
5.    Įstaigos įsakymų ruošimas bei leidimas    PSPCdirektorius, vyr.finansininkas       
6.    Konkursai eiti pareigas PSPC    PSPC direktorius, PSPC atestacinė komisija    

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
8. Peograma įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą 2015-2019 metams.Pagrindiniai programos tikslai yra sekantys:
8.1. Korupcijos prielaidų PSPC išaiškinimas bei jų šalinimas.
8.2. Skaidrus, viešas PSPC darbuotjų veiklos užtikrinimas.
8.3. Nuoseklus korupcijos prevencijos politikos vykdymas.
8.4. Antikorupcijos kultūros ugdymas PSPC darbuotojų tarpe, siekiant veiksmingos korupcijos prevencijos.
9. Uždaviniai ir jų įgyvendinimas:
9.1. Parengti 2015-2019 m. korupcijos prevencijos programą, kasmet tobulinti, pagal reikalą keisti. Paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją bei kontrolę.
9.2. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, atskleisti ir šalinti galimos korupcijos priežastis bei sąlygas.
9.3. Nuosekliai aiškinti pacientams jų teises bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, atlikti pacientų apklausas bei jų išreikštų pageidavimų analizę, šalinti nustatytus trukūmus.
9.4. Didinti viešumą ir skaidrumą teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant viešuosius pirkimus, teikiant administracines paslaugas bei priimant administracinius sprendimus.
9.5. Didinti PSPC visų veiklos procedūrų skaidrumą bei aiškumą.
9.6. Ugdyti PSPC darbuotojų patikimamumą, lojalumą bei sąžiningumą.
9.7. Motyvuoti PSPC darbuotojus, pacientus elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.
9.8. Tobulinti PSPC struktūrą, darbo organizavimą, valdymą, vadovavimą.
9.9. Tiksliai vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, analizuoti šių procedūrų atitikimą galiojantiems teisės aktams.
9.10. Užtikrinti pilną informaciją pacientams apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei jų teikimo tvarką.
9.11. Skatinti glaudų bei aktyvų PSPC darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene, skiepijant nepakantumą korupcijos reiškiniams.
9.12. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtų veiksmų principą.
9.13. Ugdyti antikorupcinę kultūrą PSPC.
9.14. Vertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams prieinamumą bei kokybę.
9.15. Ginti pacientų teises ir laisves, PSPC personalo teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
9.16. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Programos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja PSPC direktorius bei asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą PSPC
11. Apie korupcijos prevencijos programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako PSPC direktorius.
12. Apie Programos įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių plano vykdymą PSPC direktorius ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos informuoja SAM Korupcijos prevencijos skyrių.
13. Programos uždaviniam įgyvendinti sudaromas Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato problemą, priemones, vykdytojus, įvykdymo terminus bei laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.
14. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą PSP centre:
14.1. PSPC privalo reguliariai vykdyti Programos priemonių įgyvendinimo stebėjimą ir vertinimą.
14.2. Kintant aplinkybėms ir veiksniams, įgyvendinant Programą, PSPC turi teisę teikti SAM motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, racionalesnėmis, detalizuodamas tikslus, vykdymo procesą bei vertinimo kriterijus.
15. Pakeisti Programos priemonių įgyvendinimo priemonių Plane numatytas priemones, terminus ar priemonę išbraukti iš Plano, galima tik motyvuotu PSPC direktoriaus įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.
16. PSPC interneto svetainėje skelbiama PSPC korupcijos prevencijos Programa bei Programos įgyvendinimo Planas.


VI. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

17. PSPC bei jo padalinių vadovai, PSPC darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti fiziniai bei Juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų bei uždavinių įgyvendinimo, Programos priemonių Plano priemonių tikslinimo ar atnaujinimo, papildymo per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.
18. PSPC direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos Programos įgyvendinimą, atsižvelgę į gautus pasiūlymus parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus ir Programos pakeitimo projektą. Parengtą projektą tvirtina PSPC direktorius bei pateikia LR SAM korupcijos prevencijos skyriui.